Regulamin zakupów sklepu Hadaki

Hadaki to sklep internetowy dostępny w domenie hadaki.co (zwany dalej: „Sklepem”) prowadzony przez Magdalenę Kucharską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hadaki Magdalena Kucharska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej Nowa 19/19, 08-530 Dęblin, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7162559801 oraz REGON: 060710048 (zwaną dalej: „Hadaki”).

1.

Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego rejestrując się i tworząc w ten sposób konto w Sklepie, które umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów oraz informacji o dokonanych przez Klienta zamówieniach (dalej: „Konto”) lub bez tworzenia Konta poprzez samodzielne wypełnianie formularzu zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z Hadaki. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hadaki dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Hadaki jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą jego realizacji.

2.

W celu utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, następnie zaznaczyć checkbox „Stworzyć konto?” oraz wpisać indywidualnie wybrane hasło składające się co najmniej z siedmiu znaków (wielkich i małych liter oraz cyfr lub symboli). Hasło jest konieczne do dokonania autoryzacji dostępu do Konta. Klient zobowiązany jest nie ujawniać hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Hadaki, której przedmiotem są usługi świadczone przez Hadaki na warunkach określonych w Regulaminie.

3.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie. Na każdy sprzedany produkt na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Ceny znajdujące się w opisie produktów na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktów wyświetlane są na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty dostawy.

5.

W celu złożenia zamówienie w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Hadaki, Klient dodaje wybrany produkt do koszyka (tj. funkcjonalności udostępnionej każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu umożliwiającej łatwe dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych produktów oraz wszystkich produktów łącznie, zwanej dalej: „Koszykiem”). Następnie Klient przechodzi do formularza zamówienia. Klient posiadający Konto potwierdza dane niezbędne do realizacji zamówienia zapisane na jego Koncie. Klient, który nie posiada Konta, wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. W kolejnym kroku Klient wybiera jeden ze sposobów zapłaty ceny opisany w pkt 9 Regulaminu. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W celu przesłania zamówienia oraz jego złożenia w Sklepie po wykonaniu czynności opisanych powyżej należy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient może zmieniać ilość produktów znajdujących się w Koszyku poprzez ich dodanie lub usunięcie z Koszyka.

6.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Hadaki. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wiadomość elektroniczna wysłana na podany przez Klienta adres e-mail. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Hadaki dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7.

W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, Hadaki może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

8.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny;

b) przelew online – szybki przelew elektroniczny obsługiwany przez:

 • PayPal – PayPal (Europe) S.à.r.l.& Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard;
 • PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182;

 

c) płatność kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych, realizowana przez system płatności PayU, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, będącą krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Akceptowane karty to: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

9.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Załącznik nr 3 do Regulaminu „Sposoby i koszty dostawy”.

10.

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu wysyłane są do Klienta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zwarcia umowy sprzedaży z Hadaki. Do czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy doliczyć czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika.

11.

Hadaki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres zwroty@hadaki.co lub w formie pisemnej na adres ul. Poplińskich 1, 61-573 Poznań na koszt Hadaki.

13.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hadaki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hadaki albo Hadaki nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

14.

Hadaki rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Hadaki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Hadaki. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

15.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta, o którym mowa w punktach 1-2 Regulaminu.

16.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17.

Podane przez Klientów dane osobowe Hadaki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

18.

Hadaki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hadaki, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

19.

Klient przy pierwszym logowaniu do Konta, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Hadaki.

20.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

21.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hadaki w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1                

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.

Hadaki przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów Sklepu. Hadaki z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Hadaki chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Hadaki sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

2.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest Hadaki.

3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Hadaki, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży produktów), a także w celach ich archiwizacji.

4.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 5 jest niezbędne w celu realizacji zamówienia w Sklepie, natomiast podanie danych osobowych wymienionych w pkt 2 Regulaminu jest niezbędne w celach określonych w pkt 1.

5.

Klienci mogą przeglądać oferty dotyczące produktów oraz informacje zawarte w ramach Sklepu bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.

6.

Dane podawane przez Klienta w trakcie tworzenia Konta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi Konta w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Hadaki informacji o Hadaki, Sklepie oraz oferowanych produktach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Hadaki i za zgodą Klientów.

8.

W przypadku uzyskania przez Hadaki wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Hadaki może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w Sklepie, są przekazywane spółkom:

 1. PayPal S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard Royal, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu art. 2 ustawy o sektorze finansowym z dnia 5 kwietnia 1993 roku i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego);
 2. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPal lub PayU oraz następuje:

 • w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. lub PayPal S.à.r.l. płatności za nabyte w Sklepie produkty,
 • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

10.

Hadaki zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Hadaki zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Hadaki danych osobowych innemu niż Hadaki administratorowi danych.

11.

Hadaki zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Hadaki zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Hadaki może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Hadaki, lub też gdy Hadaki uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12.

Hadaki wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13.

Hadaki stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

 

ZALĄCZNIK NR 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji wypełniając Formularz zwrotu produktu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany produkt należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres: ul. Poplińskich 1, 61-573 Poznań

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Magdalena Kucharska Hadaki

ul. Poplińskich 1, 61-573 Poznań

e-mail: zwroty@hadaki.co

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko……………………………………………………
Adres…………………………………………………………………..
Data…………………………………………………………………….

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

Zamówienia złożone przez Państwa w sklepie internetowym Hadaki wysyłane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Hadaki. Dostawy realizowane są przez następujące firmy kurierskie:

 • DPD – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), ul. Mineralna 15, KRS: 0000028368, NIP 5260204110;
 • UPS – UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 1/3, KRS: 0000036680, NIP: 5221004200

Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. W tabeli poniżej przedstawiono koszty dostawy.

KOSZTY DOSTAWY
 
POLSKA UE Waga przesyłki
DPD 20 zł 30 Euro do 20 kg
UPS 20 zł 30 Euro do 20 kg
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.