Regulamin zakupów sklepu Hadaki

Hadaki to sklep internetowy dostępny w domenie hadaki.co (zwany dalej: „Sklepem”) prowadzony przez Magdalenę Kucharską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hadaki Magdalena Kucharska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Garbary 50, 61-869 Poznań, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7162559801 oraz REGON: 060710048 (zwaną dalej: „Hadaki”).

1.

Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego rejestrując się i tworząc w ten sposób konto w Sklepie, które umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów oraz informacji o dokonanych przez Klienta zamówieniach (dalej: „Konto”) lub bez tworzenia Konta poprzez samodzielne wypełnianie formularzu zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z Hadaki. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hadaki dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Hadaki jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą jego realizacji.

2.

W celu utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, następnie zaznaczyć checkbox „Stworzyć konto?” oraz wpisać indywidualnie wybrane hasło składające się co najmniej z siedmiu znaków (wielkich i małych liter oraz cyfr lub symboli). Hasło jest konieczne do dokonania autoryzacji dostępu do Konta. Klient zobowiązany jest nie ujawniać hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Hadaki, której przedmiotem są usługi świadczone przez Hadaki na warunkach określonych w Regulaminie.

3.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie. Na każdy sprzedany produkt na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Ceny znajdujące się w opisie produktów na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktów wyświetlane są na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty dostawy.

5.

W celu złożenia zamówienie w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Hadaki, Klient dodaje wybrany produkt do koszyka (tj. funkcjonalności udostępnionej każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu umożliwiającej łatwe dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych produktów oraz wszystkich produktów łącznie, zwanej dalej: „Koszykiem”). Następnie Klient przechodzi do formularza zamówienia. Klient posiadający Konto potwierdza dane niezbędne do realizacji zamówienia zapisane na jego Koncie. Klient, który nie posiada Konta, wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. W kolejnym kroku Klient wybiera jeden ze sposobów zapłaty ceny opisany w pkt 9 Regulaminu. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W celu przesłania zamówienia oraz jego złożenia w Sklepie po wykonaniu czynności opisanych powyżej należy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient może zmieniać ilość produktów znajdujących się w Koszyku poprzez ich dodanie lub usunięcie z Koszyka.

6.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Hadaki. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wiadomość elektroniczna wysłana na podany przez Klienta adres e-mail. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Hadaki dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7.

W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, Hadaki może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

8.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny;

b) przelew online – szybki przelew elektroniczny obsługiwany przez:

 • PayPal – PayPal (Europe) S.à.r.l.& Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard;
 • PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182;

 

c) płatność kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych, realizowana przez system płatności PayU, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, będącą krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Akceptowane karty to: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

9.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Załącznik nr 3 do Regulaminu „Sposoby i koszty dostawy”.

10.

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu wysyłane są do Klienta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zwarcia umowy sprzedaży z Hadaki. Do czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy doliczyć czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika.

11.

Hadaki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

12.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres zwroty@hadaki.co lub w formie pisemnej na adres ul. Garbary 50, 61-869 Poznań na koszt Hadaki.

13.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hadaki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hadaki albo Hadaki nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

14.

Hadaki rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Hadaki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Hadaki. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

15.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta, o którym mowa w punktach 1-2 Regulaminu.

16.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17.

Podane przez Klientów dane osobowe Hadaki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

18.

Hadaki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hadaki, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

19.

Klient przy pierwszym logowaniu do Konta, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Hadaki.

20.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

21.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hadaki w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1                

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych naszych klientów dokonujących zakupu w naszym sklepie internetowym dostępnym w domenie hadaki.co.pl (dalej: Sklep) oraz korzystających z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, jest Magdalena Kucharska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hadaki Magdalena Kucharska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej Nowa 19/19, 08-530 Dęblin, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7162559801 oraz REGON: 060710048 (zwaną dalej: „Hadaki”). Możesz się z nami kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: hello@hadaki.co .
We wszelkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi oraz ich ochroną możesz pisać do nas na adres hello@hadaki.co.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Polityka odnosi się do wszystkich naszych klientów (obecnych, potencjalnych i dawnych klientów) zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji oraz, w ograniczonym zakresie, do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby odwiedzające Sklep).
To jakie dane zbieramy i przetwarzamy zależy od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem z Sklepu, to w szczególności:
• dane pozwalające na identyfikację użytkownika Sklepu (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe);
• informacje transakcyjne oraz finansowe (np. dane dotyczące płatności), informacje dotyczące zamówień, zakupów, zwrotów, rabatów;
• dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika (np. dane ma temat tego jak często użytkownik odwiedza nasz Sklep, którymi Towarami jest zainteresowany – na podstawie liczby kliknięć w dany Towar).
W przypadku, gdy w celu realizacji umowy sprzedaży lub realizacji innej usługi dostępnej w ramach Sklepu, prosimy o podanie danych osobowych, niektóre z pól mogą być zaznaczone jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe, z uwagi na to, że dane te są nam niezbędne do realizacji umowy lub usługi. W takim wypadku, jeżeli nie zdecydujesz się na udostępnienie nam tych danych, korzystanie z niektórych funkcji lub usług w ramach Sklepu może być niemożliwe.

W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym z poniższych celów:
• dokonania rejestracji w Sklepie tj. utworzenia Konta klienta – potrzebne nam będą do tego dane niezbędne do dokonania identyfikacji użytkownika i nadania dostępu do Konta. Podstawą przetwarzania danych w celu rejestracji i utworzenia Konta jest realizacja umowy tj. realizacja postanowień Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy, w związku z tym przetwarzamy dane w celu realizacji Zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Towary, zarządzania ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu, wystawienia faktury lub paragonu, realizacji innych dostępnych w Sklepie usług związanych z kartami rabatowymi, podarunkowymi lub ofertami specjalnymi i promocjami. Podstawą przetwarzania jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• obsługi zapytań składanych za pośrednictwem poczty e-mail. Przetwarzanie danych w tym celu realizujemy na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych Towarów, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prowadzenia działań promocyjnych np. konkursów, poprzez uczestnictwo, w których użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych danych w zakresie i na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach tj. w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie zgody uczestnika akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• analizy użyteczności naszego Sklepu oraz jego ulepszania tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron naszego Sklepu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest ulepszanie jakości oferowanych przez Administratora usług lub towarów.
• prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych dostosowywanych do zainteresowań użytkownika, możemy zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często użytkownik odwiedza Sklep, którymi Towarami był zainteresowany (m.in. poprzez analizę liczby kliknięć na dany Towar lub dodania go do listy życzeń). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest lepsze zrozumienie oczekiwań naszych klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb.

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE

Dane osobowe naszych klientów i osób odwiedzających Sklep będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:
• przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w Sklepie tj. posiadasz Konto klienta;
• przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz obsługi posprzedażowej tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), a po jego upływie przez okres przewidziany w przepisach prawa dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
• jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody, będziemy je przetwarzać przez okres wskazany w oświadczeniu o udzieleniu zgody, jednak nigdy nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
• w przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

TWOJE PRAWA

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.
Ponadto posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.
Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się z nami na hello@hadaki.co. Wystarczy, że opiszesz nam prawo, z którego chcesz skorzystać. W celu realizacji przysługujących Tobie praw, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji.
Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

ODBIORCY TWOICH DANYCH

Będziemy udostępniać Twoje dane wyłącznie naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, dostawcy usług transporotowych, pocztowych, doręczeniowych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy usług związanych z promocją i reklamą.
W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, których potwierdzeniem jest posiadanie stosownego certyfikatu np. Privacy Shield (w odniesieniu do podmiotów z USA), który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/list lub podpisane z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udostępnienia niektórych funkcjonalności Sklepu. W związku z powyższym, konsekwencją ich niepodania może być, w niektórych przypadkach, niemożność zawarcia umowy sprzedaży, utworzenia Konta klienta lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.
W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki kierujące do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszego Sklepu i nie są przez nas nadzorowane. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zachęcamy zapoznać się przed skorzystaniem z takiej strony. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi operatorów tych stron.
Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów w celu ochrony danych, w szczególności certyfikat protokołu SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa, w szczególności ważne jest zachowanie w poufności loginu i hasła do Konta oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym prosimy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Sklepu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy niezwłocznie informować na stronie Sklepu.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W czasie korzystania ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics, system Web Beacon, mogą być także zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Sklepu, poznania preferencji odnośnie sposobu korzystania ze Sklepu, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep na Twoje urządzenia końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania ze Sklepu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:
• dostosowania zawartości stron Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu do Konta), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.
W ramach Sklepu stosowane są:
• niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji w Sklepie;
• tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
• reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies zamieszczane są w Twoim urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl
Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście na stronę Sklepu. Niektóre podstrony Sklepu oraz środki służące do komunikacji mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.
Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji Sklepu mogą być niedostępne.

 

 

 

ZALĄCZNIK NR 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji wypełniając Formularz zwrotu produktu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany produkt należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres: ul. Garbary 50, 61-869 Poznań

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Magdalena Kucharska Hadaki

ul. Poplińskich 1, 61-573 Poznań

e-mail: zwroty@hadaki.co

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko……………………………………………………
Adres…………………………………………………………………..
Data…………………………………………………………………….

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

Zamówienia złożone przez Państwa w sklepie internetowym Hadaki wysyłane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Hadaki. Dostawy realizowane są przez następujące firmy kurierskie:

 • DPD – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), ul. Mineralna 15, KRS: 0000028368, NIP 5260204110;
 • UPS – UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 1/3, KRS: 0000036680, NIP: 5221004200

Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. W tabeli poniżej przedstawiono koszty dostawy.

KOSZTY DOSTAWY
POLSKA UE Waga przesyłki
DPD 20 zł 30 Euro do 20 kg
UPS 20 zł 30 Euro do 20 kg
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.